1 Kor 12,7
A Lélek ajándékait pedig ki-ki azért kapja, hogy használjon vele.
Beltagok száma: 8
Szerda 19:00 - 20:30
Kültagok száma: 250
Helyszín: Budapest VIII Tömő u. 31. Béke Királynője Lelkészség.
Római katolikus közösség. 1996-ban alakultunk, hogy szolgáljunk mindazzal, amit kaptunk Istentől mások javára. Nyitott alkalom, dicsőítéssel, közbenjáró imával, tanítással, Szentségimádással, stb. Meghívást kaptunk az evangelizációra.
   
 
Hirdetmény

 

A Tömőben nyári szünet

A búcsú a Tömőben aug. 21-én. 11 órás misével kezdünk.

Pünkösdi vigilia linkje:

https://www.youtube.com/watch?v=4mVtczCSp_I

a tanítás 2óra 2 percnél

 
   
      
 
Alacoque Szt Margit: A Szent Szív látomása

 

1673 december 27-én történt, Szent János evangélista ünnepén. Margit nővérnek valamivel több szabadideje volt ezen a napon, mint máskor, így az Oltáriszentség imádásába merült. Hirtelen áthatotta az Isteni Jelenlét. De hallgassuk meg őt magát, hogyan meséli el a történteket. A jelenet magasztossága páratlan.

«...Elfelejtkeztem önmagamról, és a helyről, ahol voltam, belevesztem az isteni Lélekbe, szívemet csordultig áthatotta szeretetének ereje. Hosszú ideig engedte, hogy isteni Szívén pihenjek, ahol szerelmének gyönyöreit ízleltette velem, és Szent Szívének megmagyarázhatatlan titkait értettem meg, melyeket eladdig elrejtett előlem, és csak ekkor fedett fel első ízben, de olyan érzékletes és hatásos módon, hogy nem hagyott egy pillanat kételyt sem bennem, pedig szüntelenül rettegek, nehogy tévedésbe essek, amikor elmondom, ami velem megtörtént. Tehát a dolog valahogy így esett meg:

 

« Ő azt mondta nekem : - Isteni Szívem szenvedélyesen szereti az embereket, és különösen téged, olyannyira, hogy már nem tudok megelégedni azzal, hogy lángoló érzelmeim önmagamba zárva maradjanak, ki kell áradniuk az emberekre általad, és meg kell nyilvánulniuk a számukra, hogy gazdagodhassanak azokkal az értékes kincsekkel, melyeket most felfedek előtted, és amelyek magukban hordozzák a megszentelő és szükséges kegyelmeket az emberek számára ahhoz, hogy megmeneküljenek a kárhozattól. Téged választottalak ki, tehetetlen és tudatlan eszközként, hogy véghezvidd ezt a nagy művet, hogy minden énáltalam történjék.-

« Majd elkérte tőlem a szívemet, mivel könyörögtem neki, hogy vegye el tőlem, és megtette, és belehelyezte imádandó szívébe, láttam azt az övében, mint parányi részt elemésztődni ebben a tüzes kemencében, majd ismét kivette onnan. Olyan volt, mint egy szív formájú lángcsóva, és visszahelyezte oda, ahonnan elvette, mondván: - Íme, kedvesem, szeretetem záloga, belezárom szívedbe eme élő lángok kicsiny csóváját, hogy elemésszék a szívedet egészen életed utolsó pillanatáig, mert eme tűz heve sosem csillapodik, és nem talál felüdülést, csak némiképp abban a véráldozatban, melyet értetek ontottam a kereszten, ezért ez a tűz több megaláztatást és szenvedést hoz majd számodra, mint könnyebbséget.

Ezért azt akarom, hogy engedelmeskedj mindenben, amit parancsolnak neked, és nyújts vigasztalást azzal, hogy te is véredet ontod a megaláztatások keresztjén. És jeléül, hogy mindaz a kegyelem, amit most kaptál tőlem, nem a képzelet játéka, hanem a kezdete annak a műnek, melyet benned még el fogok végezni, és hogy egy eleven sebet zártam bele a mellkasodba, a fájdalmat immár örökre érezni fogod. És mivel egészen eddig a pillanatig rabszolgámnak hívtad magadat, mostantól Szent Szívem kedves tanítványának nevezlek. -

« És eme hatalmas és igen hosszú ideig tartó kegyelem után, mely alatt nem tudtam hol vagyok, az égben-e vagy a földön, napokig olyan voltam, mint egy részeg, annyira magamon kívül voltam, hogy beszélni sem tudtam, csak nagy önmegerőszakolás árán, és olyan nehezen tudtam csak összeszedni magam, és enni, hogy minden erőmre szükségem volt, hogy legyűrjem kínjaimat: és ez borzasztó nagy megaláztatásokhoz vezetett. Nem tudtam aludni a sebem miatt, mert ez a seb, melynek fájdalma végtelenül értékes nekem, olyan élő hevességet okoz, hogy szinte elevenen elégek. És közben szüntelen éreztem Isten végtelen nagyságát, de egyszerűen képtelen voltam kifejezni és elmondani előljáróimnak, hogy mi zajlik bennem, pedig nagyon szerettem volna.»

 

   
Nagyon fontos! Olvassátok el! Naponta kellene imádkozni!

 

A Szűzanya a Szentséges Vér Királynőjeként azt mondta az ausztriai Klagenfurtban egy kiválasztottjának, Lamberger  Antóniának:

Vegyétek körül  hazátokat a Szentséges Vér koszorújával! Ezen nem tud áthatolni a gonosz. Gyakran mondjátok, ha lehet, óránként: Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus drága Szent Vérét és Szent Sebeit, Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve és könnyei által, hogy a Szűzanya a sátán hatalmát megtörje, Szent Mihály arkangyal és az összes angyalok segítségével a gonosz szellemeket elűzze, műveiket  és  terveiket megsemmisítse - különösen most, ebben az órában és hazánkban. Ámen.

Szintén Lamberger Antóniának mondta a Mennyei Atya:

Ti, a végső idők emberei sok támadásnak vagytok kitéve. Ezek még növekedni fognak oly módon, hogy segítségem nélkül csaknem reményvesztettek lennétek. Ez okból egy tanítást akarok adni nektek, hogy hogyan tudjátok mindezeket a támadásokat  az Én kegyelmemmel könnyen elhárítani. Halljátok: Aki ellenségeiért imádkozik, az elveszi a lehetőséget tőlük, hogy ártsanak neki. De lélekben és igazságban kell értük imádkoznotok, nem csak a szavakat kimondva! Csak az ilyen imának van hatalma legyőzni a sötétséget.

Így imádkozzatok:

Mennyei  Atya,  küldd le szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Megváltónkkal és Boldogítónkkal szent atyai szeretetedet a sötétség minden terjesztőjére, hogy általa megtérjenek vagy saját területükön maradjanak! Atyánk, küldd le atyai szeretetedet, hogy mindazt, aki üldözni akar minket, vagy elárulni, vagy más rosszat forral ellenünk, jelenléted megakadályozza terve véghezvitelében! Küldd le szent szereteted tüzét minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy helyesen ismerjük fel őket és meg tudjuk védeni magunkat velük szemben! Atyánk, áraszd ki szeretetedet minden bűnözőre, az erőszak, a gyilkosság, a vak hatalomvágy eszközeire, hogy ne tudjanak nekünk és az emberiségnek ártani! Atyánk, bocsásd le szent szereteted erejét, mint villámot a földre, ha gyilkosok vonulnak majd át a világon és rosszat akarnak tenni minden népnek! Atyánk, légy akkor velünk, légy a mi védelmezőnk, a mi vezetőnk. Légy a mi oltalmunk, erőnk és erősségünk! Atyánk, áraszd szent atyai szeretetedet minden népre! Töltsd el őket szent tüzeddel, hogy felismerjék ez idő veszedelmét, melyet az ősi  kígyó ravaszsága okozott! Atyánk, légy mindenütt az igaz parancsoló! Parancsolj a sötétségnek, hogy távozzék és kerülje az embereket! Atyánk, Te legjobb Atya, tedd, amit atyai szereteted jónak, igaznak és üdvösnek talál! Ámen.

Gyermekeim, el  tudjátok képzelni ezeknek a szavaknak a hatalmát, ha tiszta, odaadó, szerető lélekből száll hozzám? Bizony mondom: egy lélek, aki szívből könyörög hozzám, erősebb,  mint egy egész hadsereg ördög! Mert Én vagyok az ereje és eléje sietek seregeimmel.  Ti nem imádkoztok ellenségeitekért, ezért vagytok nekik, az ő önkényüknek kiszolgáltatva. Ti  magatok vagytok ebben a hibásak. Gyűlölitek, rágalmazzátok ellenségeiteket és féltek tőlük - akiket nem ismertek - és el akartok bújni előlük. De Én azt mondom: Imádkozzatok értük, hogy kiárasszam rájuk atyai szeretetemet és meg fogom tenni! Könyörögjetek hozzám akaratom szerint, akkor ellenségeitek tehetetlenek lesznek veletek szemben. Én szabaddá tettelek titeket és ezáltal egészen a kezembe vettelek. Mondom nektek: aki ellenségeiért, rágalmazóiért és akik rosszat tesznek neki, nem imádkozik szavaim szerint, az jajveszékelni fog a szorongatás óráiban, mert tehetetlenül  ki lesz szolgáltatva azoknak a hatalmaknak, akik kivonultak, hogy az emberiség nagy részét elpusztítsák. Legyen ez az ima számotokra egy mentőhorgony az eljövendő bajok idején. Ámen.

 
      
      
 
2020 10 03 Egri evangelizáció

 

Úgy gondolom nem is kell más összefoglaló az alkalomról mint amit e-mailban kaptam egyik testvértől.

Kedves István!

Rövid lelki megtapasztalásomat szeretném megosztani a szombati, egri evangelizációs nappal kapcsolatban. Az Elizeus Szolgáló Csoport  évek óta evangelizációs lelki napot tart  az egri Szent Bernát Templomban  október  hónapban. Minden alkalommal imában várakozással tekintünk erre a napra, mert már sokszor megtapasztaltuk  Istenünk jóságát, imáinkra adott válaszát.


 Az idén a vírus helyzet miatt aggodalom,félelem is társult a várakozásunkhoz. "Ne félj, csak higgy!"( Mk 5, 36)
 Olyan találóan választották a szervezők ezt az igét a karizmatikus imaalkalomra!


 És valóban, a bevezető énekek alatt bátorítást, biztatást kaptunk a Szentlélektől. Öröm és hála volt a szívemben, hogy itt lehetek és hogy az Elizeus Szolgáló Csoport eljött, nem mondták le a szolgálatot, figyelve természetesen az egészségügyi szabályokra!
 Olyan erősnek éreztem a Szentlélek jelenlétét, hogy ez nemcsak lelki élmény, hanem fizikai valóság is volt számomra!


 Az ének és az ima alatt úgy éreztem kapuk ajtók nyílnak meg a bensőmben és mintha egy másik dimenzióba repítene egy lift a Végtelenbe! Szeretetegység,  Öröm, Remény...az Istengyermekség ajándék voltát éltem meg! Köszönöm Uram, hogy Te vagy az atyai Szeretet, a bizalom és minden Jó forrása! Ámen 

Anna.

 

   
2019 10 05 Egerben evangelizáció a Szt. Bernáth ciszterci templomban

Kedves Testvérek!

Tavaly azzal fejeztem be a híroldalt, hogy érzésem szerint jövőre valahogy másképp lesz. Ez valóban megtörtént. Örömünkre szolgált.

Jóval többen volttunk,mint tavaly. Nem volt zsúfolt a templom, de a padsorok megteltek. A program lefolyása is változott. A tanításra nem maradt idő, csak rövid, inkább tanúságtételnek, búzdításnak mondanám. A búzdítás főleg a tanúságtételekre vonatkozott. Meg is lett az eredménye már eddig is sok szép tanúságtételt kaptunk. Ezeket majd közzé tesszük a TANÚSÁGOK menü alatt (Az újonan érkezőket az aljához fűzzük hozzá).

A dicsőítést próbaképpen felvettem mp3-ban egy kis készüléken. Sajnos túlvezérlődött. Belehallgattam és megrendültem, könny szökött a szemembe. Bár erősen túlvezérlődött, de visszaadta a dicsőítés atmoszféráját, az egy szívvel lélekkel és egységben történő dicsőítést, mely dicsőítés megnyitotta az eget, és lehívta az angyalokat közénk. Töménytelen angyal lehetett közöttünk... Bizony láttuk a könnyeket többek arcán. Rendkívül NAGY KENETET adott az Úr az egész napra és ez már a dicsőítésben megjelent. Halleluja! Azért írtam nagy betűkkel, mert ilyen mértékű kenetet ez előtt még nem tapasztaltunk. A dicsőítő zenekar is kibővült az eddigiekhez képest még egy billentyűs hangszerrel, zenész énekes testvérrel. Örömünkre.

Érezvén a dicsőítés alatt a kenetet és a Szentlélek indítására előre hívtuk a betegeket, hogy imádkozzunk értük. Bízom benne, hogy kapunk majd tanúságtételeket erről is. A nap során többször tapasztaltunk spontán szabadulást és gyógyulást is.

Így volt ez a Szentségimádás során is. a Szabadulások, gyógyulások folytatódtak. Az Úr jelenléte betöltötte a templomot. Nagyon bensőséges érintések tanúi lehettünk az imádás légkörében.

A Szentmise ezt a NAGY KENETET keretbe foglalta, ünnepélyessé tette. Valóban ünnepeltünk! Az egységet méginkább megéltük, átéltük. Jó volt látni a testvérek egységét. A szentáldozás további öröm forrását adta Krisztus Testében. Halleluja!

A Szentmisét közbenjáró imádság követte. A rendkívüli KENET ezt is végig kísérte, valahogy teljesen személyessé tette a nap történéseit. Mindenkinél megtapasztaltuk Isten érintését az egyéniségéhez illő módokon. Gazdag vagy Urunk! Kegyelmi kincseid láttán erre rácsodálkozhattunk. Szinte mindenkinek volt útravaló a tarsolyodban. Halleluja! További érintések, kegyelmi kiáradások tanúi lehettünk az utolsó percekig, az imádság befejeztéig. Nem volt különbség a KENETBEN az első embertől az utolsóig. Csodálatos volt ezt látni, Halleluja! Szeminaristákat, papokat, mindenkit egyaránt érintgetett az Úr a közbenjárásban is. Dicsőség az Istennek! Hálát adunk Istenünk mindezekért, hogy tanúi lehettünk! Bizony idő kellett, ahhoz is, hogy mindezt fel tudjuk fogni a bensőnkben, és ha dadogva is, a szavakat keresve is adjunk érte hálát az Örökkön Örökké Élő Istenünknek! Ámem, Úgy legyen!

 
      
      
 
2018 10 06 Egerben evangelizáció a Szt. Bernáth ciszterci templomban

Már szinte megszoktuk, hogy kezdéskor kevesebben vagyunk, de a Szentmisét követő közbenjárásig folyametosan érkeznek a résztvevők. Most is így történt.

Rácsodálkoztunk megint az alkalom áldott voltára. Érezhető volt az imádsággal való készület.  A Szentlélek kenetét újra megtapasztaltuk. Így volt ez a dicsőítéskor, a tanításkor és végig a közbenjáráson át is. Már a dicsőítés énekein keresztül is örömmel tapasztaltuk az egység ajándékát, amely aztán végig érezhető volt. Hálát adunk érte Istenünk.

Örömünkre volt a Szentségimádás során az ismeret szavák bősége. Láttuk, tapasztaltuk ezt a személyes megérintettségeken keresztül is. Különösen is felemelte a szívünket az isteni JELENLÉT amely a  Szentségimádás alatt volt a legerősebben érezhető a templomban. Dicsőség az Istennek!

A nap csúcspontja a Szentmise volt. Mint mindig csodálatos és benne a szentáldozás öröme.

A közbenjáró imában sok személyes érintettség, megérintés történt ezt a könnyes szemek is igazolták. Átéltük a közbenjáró ima során, hogy a Szentlélek kiáradt a jelenlevőkre hol erősen, hol szelíden kinek-kinek egyéni módon. Köszönjük Urunk az ajándékozó szeretetedet, áldott napunk volt! Halleluja!

Azóta is, hogy túl vagyunk az evangelizáción valami halvány sejtés van bennem, valami azt súgja bennem, hogy ez más volt mint az eddigiek! Nem tudnám megmondani miért. Az eltérést mint halvány sejtést mintha másképp lett volna valami ami újra előjön bennem ez az érzés a tanítás alatt támadt bennem sejtelmesen, mintha azt érezném azóta is, hogy valami más kezdődik. Halvány prófétai sejtés? Ha ez így van akkor valami újnak a kezdete sejlik fel bennem, valami szép, valami ami Isten dicsőségét vetíti elém. De legyen minden Isten még nagyobb dicsőségére! Amen.

   
2017 10 21 Evangelizáció Egerben a Szt. Bernáth ciszterci templomban

Kezdéskor kevesen voltunk, de aztán szép számban összejöttünk. Kértük az egység ajándékát és megkaptuk. Nagyon áldott napunk volt. Az egész nap folyamán tapasztaltuk, hogy az Úrnak különös gondja volt a belső sebek gyógyítására! Ezt leginkább a Szentségimádásban elhangzottakból és a közbenjáráskor a személyre szóló üzenetekből szűrtük le. De valahogy megtapasztaltuk ezt az egész alkaiom során. Hálát adunk érte Istennek.

A zenei szolgálatban különösen is megtapasztaltuk a Szentlélek kenetét és annak gyümölcseként egy különleges egységet. Ez leginkább érzékelhető volt Szentségimádás alatt! Nehéz szavakba önteni. Valami olyasmi volt, egy olyan egység ami túlmutatott az eddigieken. Mégjobb közelítés ha azt mondanám, hogy ebben az egységben szavak gesztusok nélkül értettük egymást. most mondhatom és abban a pillanatban a dicsőítésvezető, már halkabban pengette a gitárt és bemondhattam, majd a végeztével felerősödött. Újra és újra megtörtént, ez az egység belülről fakadt, az egymásra hangoltság Isten szép ajándéka volt. Halleluja! Valahogy belülről fakadóan éltük meg, hogy velünk van az Isten!

Az egész napra mondhatjuk, hogy Isten jelenléte kisért minket, szinte tapintható volt. Ez nagyobb mélységet eredményezett a szolgálat minden terén az eddigiekhez képest. Nehéz beszélni róla, csak dadogva annyit tudunk mondani : Különösen is Istentől áldott napunk volt! Nagy mélységeket éltünk meg Szentségimádás és a közbenjáró ima során. Ismeret szava mélységű volt a közbenjáró imaszolgálat is! Nagy-nagy érintésekkel, különleges történésekkel! Halleluja!

Mindezek vonatkoznak a Szentmisére is. Minden Szentmise csodálatos ajándéka az Istennek, de abban lehetett a különbség, hogy az isteni kegyelem teljesen nyitott sziveket eredményezett, ami még csodálatosabbá tette számunkra.

Köszönjük Istenünk ezt a napot, hálát adunk, hogy szolgálhattunk,  és megtapasztalhattuk a te igenjeidet és a te ámenjeidet mindezeken. Dicsőítünk, magasztalunk Irgalmadért amivel körülsáncoltál bennünket! Halleluja!

 
      
      
 
2017 04 22 Az Irgalmassági Vasárnap ünneplése a Tömőben szombaton

Szentmisével kezdtük az ünneplést. Már előtte fél órával lehetett gyónáshoz járulni és azt követően is alkalmunk volt rá Lackó István atya jóvoltából aki a Szentmisét is celebrálta.

Viszonylag kevesen voltunk, de így ahogy voltunk minden eddigieket meghaladó áldást kaptunk Istentől. A kisebb létszámnak volt egy meglepő következménye amire később kezdtünk rájönni, mégpedig az hogy bensőséges, szinte családias, meghitt békés légkör alakult ki.

A Szentlélek kenetét megtapasztaltuk mint máskor is, de mégis valahogy más volt az eddigiekhez képest. Nehéz szavakba foglalni. Mintha folyamatosan növekedett volna, az Úr jelenlétét ajándékozta nekünk, és ez a jelenlét szinte élővé vált. Nagyon nagy békét éltünk át a szolgálat során. De a szolgálat is változott az eddigiekhez képest. Talán kifejez valamit ebből az, ha azt mondom: velünk volt az Isten. Ez teljesen eltért az eddigiektől. Megrendítő tapasztalatunkat a végén talán az foglalta jól össze, mikor egymásra néztünk és csak annyit mondtunk elkezdődött! Ez az! Nem kell mást várnunk. Az Úr korábbi igéreteit, melyeket nagy vággyal a szívünkben vártunk - egy nagy változást, kegyelmi kiáradást, mely felülmúlja az eddigieket - megkezdődött. Ez volt az amit a nap során megtapasztaltunk, miközben Isten békéje körülölelt minket. Halleluja!

Ezt éreztük a csodálatos Szentségimádás alatt. Az ismeret szava gazdag áradásán keresztül, ezt követő érintések neszein át . A kicsorduló könnyek látványa, a zsebkendők használata, az arcok örömtől való ragyogása, a túlcsorduló érintéseknek el sem sorolható történésein keresztül. Igen, csodálatos napunk támadt! Dicsőség az Istennek!

Amit próbálok kifejezni az leginkább a közbenjárásban mutatkozott meg. Talán az jellemzi legjobban amit ki szeretnék fejezni, hogy a korábbiakhoz képest ez a közbenjárás más volt. Olyan kegyelmi gazdagságot, olyan nagy érintéséket, melyek korábban ritkábbak voltak. Most pár kivételtől eltekintve szinte mindenkivel megtörtént. És ez egy közös tapasztalat volt minden közbenjáró tesrvérnél. Halleluja.

Úgy érzem a leírtak alapján talán sikerült megértetnem valahogy, hogy milyen nagy reménységet adott az Isten a jövőt illetően azzal számunkra, hogy csak annyit tudnánk mondani róla: valami új kezdetnek vagyunk a tanúi!

Vágyódtam, hogy valamit jól tudjak visszaadni a nap történéseiből. Köszönöm Uram Jézus Krisztus, hogy segítségemre voltál. Köszönöm, hogy szívből jövő győzelmi jelentést írhattam! Dicsőség az Élő Istennek, dicsőség a Szentháromságos Egy Istennek! Amen!

A megírása óta csodálatos visszaigazolásokat, tanúságtételeket kaptunk, melyek ugyancsak megerősítették a leírtakat. Igenis tanúságot kell tennünk és hálát kell adnunk mindazokért amit körünkben végbevitt az Úr. Dicsőséget kell adnunk ilyen módon is az Úrnak! Amen.

 

   
2016 10 22 Evangelizáció Egerben a Szt. Bernáth ciszterci templomban

Örömmel láttuk, hogy jóval többen vettek résszt mint egy évvel ezelőtt.

Isten áldása volt az egész napon. A Szentlélek kenetét tapasztaltuk meg a szolgálat minden szakaszában. Volt valami különleges megtapasztalás, de nem tudtam volna szavakba önteni, hogy mit is akarok kifejezni. Az Úr utólag adott rá világosságot, hogy az egységet szeretetben éltük meg, teljes nyitottság és elfogadása egymásnak a szeretetben. Voltak olyan történések, hogy nem néztünk egymásra, de mintha gondolatainkat a másik felismerve csak bólintott, hogy mondhatod az ismeret szavát. Ez átszőtte a napunkat. Nem vizsgálgattuk, csak megéltük Isten jelenlétében, és a Szentlélek örömében, és ez az öröm ráragadt a jelenlevőkre, pontosabban kiáradt rájuk is. Az egész napra mondhatjuk, hogy örömtől sugárzó arcok vettek körül bennünket. Hálát adunk érte Istennek!

Láttuk a jelenlevők megérintettségét újra és újra. Mintha ennek sodrásába helyezett volna a Szentlélek.

Rácsodálkoztunk utólag is a plébános atya ötletére, hogy a kihangosítást a templomon kívülre is megoldotta. Az utcán a járókelők hallgatván a dicsőítés emelkedett és szép énekeit a tanúságtétellel átszőtt tanítást, bejöttek a templomba aztán többen is ottragadtak. Ez is a Szentlélek ajándéka volt. Halleluja!

Az említett egység a Szentségimádásban is csodálatosan megtapasztalható volt. Az Úr az ismeretszavákon keresztül is gyógyította a belső sebeket. Sok érintés neszét hallhattuk a zsebkendők használatában és az örömkönnyeket sírók halk hangjaiban. Dicsőség az Istennek, magasztaljuk Őt!

Mint mindig a Szentmise a nap legszebb, legcsodálatosabbak eseménye. Isten ajándékozó szeretetének mérhetetlen kincse! A háromszor Szent Isten jelenléte. A titkok titka, az átváltoztatás szívet rengető szavai. Kimondhatatlan titkok. A Szentség jelenlétében, aztán a szentáldozás... ittt már elhal a szó. Az előzőek mind felkészítettek erre.

A nap befejezése a közbenjáró imával történik. Személyes megérintettség lehetősége. A Szentlélek kiáradását megtapasztalni újra és újra, sok sok testvérünknél örömteli pillanatok. A rendkívüli élmény az, hogy bár ez egyedi, csak neki szóló érintés, de oly bőven áradt, hogy az érintések sokaságát látva megrendültünk. Hatalmas az Úr! - szokta mondani egy pap testvérünk. Valóban hatalmasat tett velünk újra Egerben! Dicsőség, áldás és hódolat Néki! Köszönjük Urunk!

 
      
      
 
2016 04 03 Irgalmassági vasárnap Pálházán

Előző nap szombaton a Tömő utcában tartottuk meg az irgalmasság ünnepét. Csodálatos nap volt, nagyon mágáldotta az Úr. Halleluja! Ahogy délután befejeztük a közbenjárást, az udvaron parkoló kocsiba beszálltunk és indultunk Pálházára.

Eddig a füzérradványi templomban tartottuk az összejövetelt, de már olyan sokan érkeztek ezekre a rendezvényekre, hogy nem fértek a templomba. Ezért választottuk helyszínül a jóval nagyobb pálházi római kat. templomot. Örömmel tapasztaltuk, hogy ez is megtelt.

Nagyon áldott napunk volt, különös kenetet kaptunk. Az Isteni Jelenlét betöltötte a templomot: Ez a Jelenlét tapasztalható volt az egész nap során. Külön meg kell említeni az egész napra vonatkozóan azt a csodálatos egységet, amit ajándékul kaptunk. Dicsőség az Istennek! A dicsőítés alatt láttam könnyáztatta arcokat. Valójában szavakban nem lehet visszaadni a sok kegyelmi érintést amit láttunk tapasztaltunk a program előre haladása közben. A dicsőítés és a Szentségimádás közben ismeret szavával is szolgáltunk. Egy ismeret szavára történt gyógyulásról tanúságtételt kaptunk, a KAPCSOLAT menüben olvashatjátok.  Halleluja!

A helyi közösségből korábban Éva testvérünk aki velünk szolgált gyakran a szóló énekével segítve a dicsőítést. Hivatást kapott és belépett a lengyelországi Szt. Fausztina által fémjelzett irgalmassági rendbe. Meghívásának eleget téve eljött az alkalomra. A dicsőítésbe és a tanításba is bekapcsolódott Hedvig nővér. Jelenléte és közreműködése emelte a nap ünnepélyességét és méginkább az Isteni Irgalmasságra irányította figyelmünket.

Az alkalom meghaladta kegyelmi kincseivel, az érintésekkel az eddigieket. A bőség zavara, hogy kevés a szó a nap történéseinek leírására. Gondolatban végigkísérve a nap programjait minden egyes részére elmondhatjuk az Isteni Jelenlétet mint jellemzőjét, a Szentlélek kenetét, ami szinte kézzelfogható, tapintható volt.

Sok ismerős testvérünk érkezett távoli helyekről, igy a Felvidékről is. Végül is zsúfolásig megtelt a templom.Különös jelentőségúnek tartjuk, hogy a meghívást elfogadta és így a Szentmisét Főtisztelendő dr. Ternyák Csaba egri érsek atya celebrálta sok-sok paptestvér jelenlétében. A Szentmiséről videófelvétel készült a youtube-on élérhető a következő linken: https://www.youtube.com/watch?v=Yy84YBkfPJU

A szentmisét közbenjáró ima követte. Eközben is sok csodálatos érintés tanúi lehettünk, Halleluja!

Köszönjük Urunk ezt a napot, és mindazt, amivel megajándékoztál e napon is bennünket, és megáldottad a szolgálatunkat. Hálát adunk mindezért és Áldjuk Urunk Jézus Krisztus Drága Szent Nevét! Amen!

   
1015 11 21 Evabgelizáció Egerben

At evangelizációt az egri Szent Bernáth ciszterci templomban tartottuk. Az alkalom számunkra Isten különleges ajándéka volt. Miért? Valahogy ha az eddig megtartott evangelizációkat tekintjük azt éltük meg, hogy ez a mai alkalom meghaladja az eddigieket, mert akkora áldást, kenetet éltünk meg  Rendkívüli érintések, Isten erős jelenlétében.

Úgy éltük meg, mintha egy erős sodrású patakba léptünk volna be, mely magával ragadott. Valahogy a Szentlélek kenete volt ez a folyó. Ez a dicsőítésre, tanításra, a Szentségimádásra és a közbenjáró imára egyaránt vonatkozott.

Több résztvevőre számítottunk, de Isten kárpótolt minket mert mint a tanítás bevezetőjében is írtam csodálatos ajándéka volt ez a nap Istennek. Halleluja!

A dicsőítés öröme, egysége magával ragadott mindnyájunkat. Megnyitotta a szíveket a tanítás befogadására. Így is volt. Tanítás közben láttam az érintéseket az arcokon, az Úr művelte ezt! Dicsőség Néki! Ez a tanítás végén az életátadó imában és a Szentlélek hívásakor tovább folytatódott. Könnyáztatta arcok. patakzó könnyek kísérték.

Szentséimádás alatt ismeret szavával szolgáltunk.

A személyes közbenjáró imában csodálatos volt látni az Úr munkálkodását. Bízunk benne, hogy hazatérvén sokaknak elmondták, tanúságot tettek ezekről az eseményekről.

Köszönjük a meghívást és a vendéglátó gondoskodásotokat! Hálát adunk értetek. Köszönjük az Úrnak ezt a napot és a sok-sok kegyelmét, dicsőség mindezekért az Istennek! !